Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Mistní Agenda 21 (MA21)

Výchozí myšlenka: Agenda 21

 • přijata na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 a do podmínek ČR přejata pod vedením tehdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška
 • globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji
 • vychází rovněž z faktu, že velké množství problémů zmiňovaných v Agenda 21 a jejich řešení má svůj původ na regionální a lokální úrovni

 

Účel a cíle MA21 v ČR

 • praktická realizace Agendy 21 na místní úrovni, tj. zejména zajištění tzv. good governance, tzn. dlouhodobě kvalitní (transparentní) veřejné správy na místní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel, školství, sportu, kultury, zaměstnanosti
 • důraz kladen na rozhodování a plánování dalšího rozvoje regionu či obce, a to s účastí a ve spolupráci s širokou veřejností, dále neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi aj.
 • v roce 2006 byla MA21 Ministerstvem vnitra zařazena mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě, spolu s dalšími metodami (např. benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard)

 

Měřitelnost cílů MA21 v ČR

Kritéria MA21

 • zajišťují monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech
 • města, obce i regiony mohou dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí
 • sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní MA21 mají větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout)
 • kritéria MA21 členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“. Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených Kritérií MA21.
 • kritéria MA21 nastavena tak, aby vyhovovala rozdílným typům municipalit (tj. malým obcím, obcím, statutárním městům s městskými obvody nebo městskými částmi, mikroregionům, místním akčním skupinám a krajům)

 

Institucionální zajištění MA21 v ČR

 • realizace pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR)
 • odpovědnost za realizaci a další rozvoj MA21: Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (dále jen PS MA21)
 • skupina ustanovena RVUR dne 15. dubna 2004 s cílem hodnotit a šířit zkušenosti s implementací MA21 v dalších obcích, mikroregionech a krajích a zajistit, aby se MA21 stala běžným nástrojem veřejné správy
 • složena ze zástupců ministerstev, koordinátorů sítě Zdravých měst a místních Agend 21 v obcích a regionech, zástupců Národní sítě Zdravých měst ČR, akademické sféry i nevládních organizací; svolávána cca 6x ročně
 • předseda pracovní skupiny: ministr životního prostředí

 


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz