Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Zdravá škola

PROJEKT ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) je projekt Světové zdravotnické organizace (WHO), do kterého se zapojila i Česká republika. Vychází z usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2002 č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století a z dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: HEM-300-16.10.02/28915 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století. Projekt ŠPZ je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u dětí, žáků, studentů i učitelů. Do tohoto projektu mohou být zařazeny mateřské, základní a střední školy z celé České republiky. 

Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole dělá záměrně (vyučovací kurikulum, školou organizované činnosti), a rovněž všechno, co se v ní děje živelně (skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí – žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, spoluobčanů v obci – důsledků pozitivních (projektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, ohrožujících zdraví).

Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní. Koordinací celého projektu se do roku 2006 zabýval Státní zdravotní ústav v Praze. V letošním roce se koordinace přesouvá z celostátní úrovně i na úroveň krajskou. Záměrem je ustavit krajské sítě škol podporujících zdraví (více informací zde).


Karel Čapek:

Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.

S pokorou k výše uvedeným slovům nabízíme informace o tom, proč si vybrat naši školu.

 

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU

Budujeme školu podporující zdraví. Realizace těchto plánů v sobě zahrnuje tři oblasti:
- pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
- zdravé učení (smysluplnost výuky, možnost výběru a přiměřenost výuky, spoluúčast
  a spolupráce při výuce, motivující hodnocení žáka)
- otevřené partnerství (škola jako demokratické společenství, škola jako vzdělávací středisko)

Hlavními principy těchto přístupů jsou respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce.
Jsme zdravou školou.

Nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit (kroužky) a vedle školní družiny také školní klub pro žáky druhého stupně ZŠ. Snažíme se tak umožnit dětem trávit čas ve škole zajímavými aktivitami od rána až do pozdních odpoledních hodin. Spolupracujeme s hudební školou Yamaha, která sídlí přímo v budově naší školy.
Škola je pro nás službou.

Naše školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou jídel vařených podle principů zdravého stravování, mimořádná a velmi oceňovaná je pravidelná nabídka několika druhů salátů.
Nabídku školní jídelny doplňuje automat mlékáren Kunín, jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Naší snahou je jídelna „bez éček“.

Součástí školní programu jsou celoročně zařazované další akce a aktivity (divadlo, výlety, exkurze, sportovní kurzy, adaptační pobyty a dny, projektové dny, zahraniční zájezdy…). Žáci vydávají vlastní časopis. Chceme být aktivní školou.

Do výuky pravidelně zařazujeme ekologické projekty, třídíme odpad, jako jediní v Mladé Boleslavi nabízíme v rámci volitelných předmětů program Globe.
Podporujeme princip udržitelného života.

Vyučujeme anglický jazyk od první třídy metodou Helen Doron. Vedle anglického nabízíme také výuku ruského a německého jazyka. Od šesté třídy si mohou žáci v rámci nabídky volitelných předmětů zvolit hodiny anglické konverzace.
Podporujeme rozvoj jazykových kompetencí.

Velký důraz klademe na účast žáků na řízení školy a snahu řešit jejich problémy (žákovský parlament, schránka důvěry, spolupráce s psycholožkou).
Učíme žáky principům zastupitelské demokracie.

Pedagogický sbor se intenzivně vzdělává. Samozřejmostí je systematické vzdělávání celého sboru.  Při samostudiu nám pomáhá bohatá knihovna pedagogické literatury.
Usilujeme o skutečnou reformu naší školy, nikoliv jen „na papíře“.

Snažíme se o maximální spolupráci s rodiči nejen při řešení problémů jejich dětí, ale také při tvorbě školního programu a v běžném chodu školy.
Vítáme jakoukoliv zpětnou vazbu.

Všechny problémy se snažíme řešit, nezametáme je pod koberec.
Čínské přísloví:  Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.Další informace včetně našeho programu podpory zdraví na www.5zsmb.cz.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz